คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  เป้าหมาย  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  โครงสร้างองค์กร  
  โครงสร้างการบริหาร  
  คณะผู้บริหาร  
  บุคลากร  
  จำนวนอาจารย์  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  อาจารย์ประจำหลักสูตร  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นตารางการใช้ห้องเรียน  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
 
     
 
  edu-learning v.1.5.6  
  edu-learning v.2.2.1  
 
     
     
ปฏิทิน  
 
ปฏิทินกิจกรรม  
ปฏิทินดำเนินงาน  
 
 
  PMQA  
 
ระบบบริหารจัดการ PMQA  
ข้อมูลงานวิจัย  
 
 
  บริการอื่นๆ  
 
เครือข่ายการเรียนรู้  
โหวดอัตลักษณ์  
ห้องปฏิบัติการคอมพ์  
 
 
ข่าวสาร :
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
วิดีทัศน์กิจกรรม
สารครุศาสตร์  
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 2 คน
MenuT

หลักสูตร | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | Edu Learning | Facebook | Site Map |


หน้าหลัก

อัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ :

“บัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ”


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมมนาหลังปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ ๕)   [2014-09-15] [184]
ขยายเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557   [2014-09-12] [29]
สรุปผลคะแนนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน (รายงานผลการศึกษาตนเอง : Self Study Report) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2556   [2014-09-11] [11]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน (ปรับปรุง 2 มิ.ย. 57)   [2014-06-02] [291]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน (ปรับปรุง 29 พ.ค. 57)   [2014-05-29] [227]
ข่าวทั้งหมด  
  ภาพกิจกรรมล่าสุด
Untitled Document
  คนเก่งคนดีศรีครุศาสตร์
banner
 
E-Learning
   
 
 
 
Untitled Document
   คณะครุศาสตร์ รับประกันคุณภาพการศึกษา โดยการได้รับโล่รางวัลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับดีมาก 4.31
 
เข้าสู่ระบบ :
 

นักศึกษา 

 
 

บุคลากร 

 
  ผู้ดูเเลระบบ   
 

 
 
Untitled Document
 
แนะนำผู้บริหาร
สายตรงถึงผู้บริหาร
 
รายงานประจำปี
คณะครุศาสตร์
 รายงานประจำปี 2554
 รายงานประจำปี 2552
 รายงานประจำปี 2551
 รายงานประจำปี 2550
รายงานทั้งหมด
 
Untitled Document
มหาชัยสาร
เว็บบล็อก
บัณฑิตวิทยาลัย
สาธิต
ฐานข้อมูล thailis
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานอุดมศึกษา
ครุสภา
ทีวีครู
วิชาการดอดคอม
ครูบ้านนอก

Coppy Right

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทรภายใน 9857
Tel: 075-809-857 Fax: 075-809-858
Copyright 2007 , Faculty Of Education. All right reserved.

ผู้พัฒนาระบบ