คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  เป้าหมาย  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  โครงสร้างองค์กร  
  โครงสร้างการบริหาร  
  คณะผู้บริหาร  
  บุคลากร  
  จำนวนอาจารย์  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  อาจารย์ประจำหลักสูตร  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นตารางการใช้ห้องเรียน  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
 
     
 
  edu-learning v.1.5.6  
  edu-learning v.2.2.1  
 
     
     
ปฏิทิน  
 
ปฏิทินกิจกรรม  
ปฏิทินดำเนินงาน  
 
 
  PMQA  
 
ระบบบริหารจัดการ PMQA  
ข้อมูลงานวิจัย  
 
 
  บริการอื่นๆ  
 
เครือข่ายการเรียนรู้  
โหวดอัตลักษณ์  
ห้องปฏิบัติการคอมพ์  
 
 
ข่าวสาร :
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
วิดีทัศน์กิจกรรม
สารครุศาสตร์  
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 5 คน
MenuT

ข่าว | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | เอกสารฝ่ายวิชาการ | เอกสารฝ่ายฝึกประสบการณ์ | เอกสารทั้งหมด | ประกันคุณภาพ | วิจัย | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | Edu Learning | Facebook | Site Map |


หน้าหลัก

อัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ :

“บัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ”


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์
รัฐบาลอินโดนีเซียมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้เเก่นักศึกษาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้วประเทศไทย   [2015-03-30] [9]
กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู ประจำปีการศึกษา 2558   [2015-03-23] [56]
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จำนวน 1 ชุด   [2015-03-16] [19]
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป   [2015-03-16] [50]
เรียนอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เปิดระบบการประเมินการสอนและประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2557   [2015-03-06] [26]
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างความเปลี่ยนเเปลงเเก่ชีวิตลูกศิษย์ และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติ   [2014-11-17] [69]
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   [2014-10-14] [117]
ข่าวทั้งหมด  
  ภาพกิจกรรมล่าสุด
Untitled Document
ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปฏิทินดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 /2558 (ขั้นทดลองสอน) (ตกค้าง) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558     [2015-03-30]:[83]
 ปฏิทินดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 (ขั้นศึกษาสังเกต) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558     [2015-03-30]:[12]
 ปฏิทินดำเนินงานการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558     [2015-03-30]:[18]
 แบบฟอร์มใบชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post     [2015-03-06]:[300]
 คู่มือระเบียบการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     [2015-02-25]:[23]
 โปรแกรมตัดเกรดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขั้นเต็มรูป)     [2015-02-16]:[44]
เอกสารทั้งหมด  
  คนเก่งคนดีศรีครุศาสตร์
ข่าวคนเก่งคนดีศรีครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววราภรณ์ หยังหลัง ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน   [2015-03-20] [18]
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ และกลุ่มนักศึกษา   [2015-02-18] [47]
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พรรณราย เลิศพลังเวทย์ และน.ส.จันทิรา ไกรนรา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ 5   [2015-02-18] [38]
คณะครุศาสตร์ ร่วมเเสดงความยินดี "รางวัล คนดีศรีมหาชัย"   [2014-11-27] [89]
คณะครุศาสตร์ ร่วมเเสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ประกอบ ใจมั่น ที่ได้รับตำเเหน่งทางวิชาการ    [2014-11-27] [73]
“เยาวชนดีเด่น”ปลุกพลังทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม จิตอาสาคืนสุขสังคมไทย   [2014-10-14] [203]
ข่าวทั้งหมด  
 
E-Learning
   
 
 
 
Untitled Document
   คณะครุศาสตร์ รับประกันคุณภาพการศึกษา โดยการได้คะเเนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556 ระดับดีมาก 4.29
แนะนำผู้บริหาร
สายตรงถึงผู้บริหาร
 
 
แนะนำคณาจารย์
Untitled Document คณะครุศาสตร์
ดร.ปรีชา  ร่มบ้านโหล๊ะ
 
เข้าสู่ระบบ :
 

นักศึกษา 

 
 

บุคลากร 

 
  ผู้ดูเเลระบบ   
 

 
 
Untitled Document
 
รายงานประจำปี
คณะครุศาสตร์
 รายงานประจำปี 2555
 รายงานประจำปี 2553
 รายงานประจำปี 2554
 รายงานประจำปี 2552
รายงานทั้งหมด
 
Untitled Document
มหาชัยสาร
เว็บบล็อก
บัณฑิตวิทยาลัย
สาธิต
ฐานข้อมูล thailis
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานอุดมศึกษา
ครุสภา
ทีวีครู
วิชาการดอดคอม
ครูบ้านนอก

Coppy Right

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทรภายใน 9857
Tel: 075-809-857 Fax: 075-809-858
Copyright 2007 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.

ผู้พัฒนาระบบ