รายงานการสำรวจศิษย์เก่าสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ปี 2551-2559
ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชาที่จบ ปีที่จบ สถานที่บรรจุ สพป./สพม. จังหวัด ปีที่บรรจุ
1   
2   
3 ยนร’ยงgordon  gordon iCrCHGwWBjDUn 2551 New York New York NY 2551
4 ยนร’ยงMark  Mark vkiSIvKsCmMlPr 2551 New York New York NY 2553
5 นางสาวกนกพร  เกื้อกาญจน์ คณิตศาสตร์ 2553 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.สฐ เขต1 สุราษฏร์ธานี 2554
6 นางสาวกนกวรรณ  ถาวรสุข การศึกษาปฐมวัย 2552 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช 2552
7 นางสาวกรรภิรมย์  ลิ่มสถาพร ภาษาอังกฤษ 2551 โรงเรียนบ้านควนสระ สพป. เขต3 สุราษฎร์ธานี 2554
8 นายกิตติ  ศรีไสยเพชร สังคมศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป.ชุมพร เขต1 ชุมพร 2552
9 นายกิตติศักดิ์  สมจริง สังคมศึกษา 2557 ธุรกิจส่วนตัว 150/5 หมู่ 1 ต.บ้านนา อ. ปะเหลียน จ. ตรัง ตรัง 2557
10 นางสาวกิตยาภรณ์  นุรักษ์ การศึกษาปฐมวัย 2557 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพม.เขต4 นครศรีธรรมราช 2557
11 นางสาวจงกล  บุญรอด วิทยาศาสตร์ 2552 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 2552
12 นายจตุพล  สุทธิพันธ์ สังคมศึกษา 2552 โรงเรียนสตรีระนอง สพม.14 ระนอง 2553
13 นางสาวจันทร์สุดา  ยอดราช สังคมศึกษา 2553 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สพป.สฎ.เขต 1 สุราษฎร์ธานี 2554
14 นางสาวจิรนันท์  เที่ยวแสวง การศึกษาปฐมวัย 2555 โรงเรียนบ้านหนองเจ สพป.นศ2 นครศรีธรรมราช 2555
15 นางสาวจิราพร  ใจห้าว การศึกษาปฐมวัย 2557 โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ สพป. เขต 4 นครศรีธรรมราช 2557
16 นางสาวจิราพร  ใจห้าว การศึกษาปฐมวัย 2557 โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ สพป. เขต 4 นครศรีธรรมราช 2557
17 นางสาวจิราภรณ์  หลินมา ภาษาอังกฤษ 2552 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) พัทลุง เขต 2 พัทลุง
18 นางสาวจุฬารัตน์  เอนกรัตน์ การศึกษาปฐมวัย 2557 โรงเรียนศรสมบูรณ์ สพป.เขต1 นราธิวาส 2558
19 นางสาวเจนจิรา  สุขช่วง การศึกษาปฐมวัย 2557 โรงเรียนวัดลำนาว สพป.เขต2 นครศรีธรรมราช 2557
20 นางสาวเจนจิรา  กลับดี ภาษาอังกฤษ 2551 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร สพป. เขต 2 พัทลุง 2551
               
 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 มีทั้งหมด 110 คน / แสดงหน้านี้ 20 คน