รายงานการสำรวจศิษย์เก่าสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ปี 2551-2559
ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชาที่จบ ปีที่จบ สถานที่บรรจุ สพป./สพม. จังหวัด ปีที่บรรจุ
1 นางสาวกนกพร  เกื้อกาญจน์ คณิตศาสตร์ 2553 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.สฐ เขต1 สุราษฏร์ธานี 2554
2 นางสาวกนกวรรณ  ถาวรสุข การศึกษาปฐมวัย 2552 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช 2552
3 นางสาวกรรภิรมย์  ลิ่มสถาพร ภาษาอังกฤษ 2551 โรงเรียนบ้านควนสระ สพป. เขต3 สุราษฎร์ธานี 2554
4 นายกิตติ  ศรีไสยเพชร สังคมศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป.ชุมพร เขต1 ชุมพร 2552
5 นายกิตติศักดิ์  สมจริง สังคมศึกษา 2557 ธุรกิจส่วนตัว 150/5 หมู่ 1 ต.บ้านนา อ. ปะเหลียน จ. ตรัง ตรัง 2557
6 นางสาวกิตยาภรณ์  นุรักษ์ การศึกษาปฐมวัย 2557 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพม.เขต4 นครศรีธรรมราช 2557
7 นางสาวจงกล  บุญรอด วิทยาศาสตร์ 2552 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 2552
8 นายจตุพล  สุทธิพันธ์ สังคมศึกษา 2552 โรงเรียนสตรีระนอง สพม.14 ระนอง 2553
9 นางสาวจันทร์สุดา  ยอดราช สังคมศึกษา 2553 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สพป.สฎ.เขต 1 สุราษฎร์ธานี 2554
10 นางสาวจิรนันท์  เที่ยวแสวง การศึกษาปฐมวัย 2555 โรงเรียนบ้านหนองเจ สพป.นศ2 นครศรีธรรมราช 2555
11 นางสาวจิราพร  ใจห้าว การศึกษาปฐมวัย 2557 โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ สพป. เขต 4 นครศรีธรรมราช 2557
12 นางสาวจิราพร  ใจห้าว การศึกษาปฐมวัย 2557 โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ สพป. เขต 4 นครศรีธรรมราช 2557
13 นางสาวจิราภรณ์  หลินมา ภาษาอังกฤษ 2552 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) พัทลุง เขต 2 พัทลุง
14 นางสาวจุฬารัตน์  เอนกรัตน์ การศึกษาปฐมวัย 2557 โรงเรียนศรสมบูรณ์ สพป.เขต1 นราธิวาส 2558
15 นางสาวเจนจิรา  สุขช่วง การศึกษาปฐมวัย 2557 โรงเรียนวัดลำนาว สพป.เขต2 นครศรีธรรมราช 2557
16 นางสาวเจนจิรา  กลับดี ภาษาอังกฤษ 2551 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร สพป. เขต 2 พัทลุง 2551
17 นางสาวฉัตรสุดา  รักษาแท่น คณิตศาสตร์ 2557 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป.ระนอง ระนอง 2557
18 นายชาญณรงค์  นาคบัวแก้ว วิทยาศาสตร์ 2552 โรงเรียนบ้านไสท้อน สพป สุราษฎร์ธานี 2553
19 นายชิตพล  ดาแก้ว พละศึกษา 2557 โรงเรียนวัดกำแพง สพป.เขต 1 นราธิวาส 2557
20 นางสาวชุติมา  ชาติโย ภาษาอังกฤษ 2552 โรงเรียนปากพนัง สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 2552
               
 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 มีทั้งหมด 106 คน / แสดงหน้านี้ 20 คน