รายงานการสำรวจศิษย์เก่าสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ปี 2551-2553
ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชาที่จบ ปีที่จบ สถานที่บรรจุ สพป./สพม. จังหวัด ปีที่บรรจุ
1 นางสาวกนกพร  เกื้อกาญจน์ คณิตศาสตร์ 2553 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.สฐ เขต1 สุราษฏร์ธานี 2554
2 นางสาวกนกวรรณ  ถาวรสุข การศึกษาปฐมวัย 2552 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช 2552
3 นางสาวกรรภิรมย์  ลิ่มสถาพร ภาษาอังกฤษ 2551 โรงเรียนบ้านควนสระ สพป. เขต3 สุราษฎร์ธานี 2554
4 นายกิตติ  ศรีไสยเพชร สังคมศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป.ชุมพร เขต1 ชุมพร 2552
5 นางสาวจงกล  บุญรอด วิทยาศาสตร์ 2552 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 2552
6 นายจตุพล  สุทธิพันธ์ สังคมศึกษา 2552 โรงเรียนสตรีระนอง สพม.14 ระนอง 2553
7 นางสาวจันทร์สุดา  ยอดราช สังคมศึกษา 2553 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สพป.สฎ.เขต 1 สุราษฎร์ธานี 2554
8 นางสาวจิราภรณ์  หลินมา ภาษาอังกฤษ 2552 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) พัทลุง เขต 2 พัทลุง
9 นางสาวเจนจิรา  กลับดี ภาษาอังกฤษ 2551 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร สพป. เขต 2 พัทลุง 2551
10 นายชาญณรงค์  นาคบัวแก้ว วิทยาศาสตร์ 2552 โรงเรียนบ้านไสท้อน สพป สุราษฎร์ธานี 2553
11 นางสาวชุติมา  ชาติโย ภาษาอังกฤษ 2552 โรงเรียนปากพนัง สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 2552
12 นายเชิดศักดิ์  จันทร์ขาว สังคมศึกษา 2551 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สพม.11 สุราษฎร์ธานี 2552
13 นางสาวซีตีฟาตีมะห์  ยิมหลัง คณิตศาสตร์ 2553 โรงเรียนภูเก็ต สพป.1 ภูเก็ต 2554
14 นางสาวดวงพร  หนูสมแก้ว ภาษาอังกฤษ 2552 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม. เขต 11 ชุมพร 2552
15 นางสาวดุษฎี  บุรีศรี วิทยาศาสตร์ 2553 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สพป. เชียงใหม่ 2553
16 นางสาวทิพวรรณ  ทองปาน วิทยาศาสตร์ 2552 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. เขต 12 นครศรีธรรมราช 2552
17 นางสาวนลินี  ยอดดวงใจ ภาษาอังกฤษ 2551 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป.สฎ2 สุราษฏร์ธานี
18 นางสาวนลิษา  ศรีมั่นคง ภาษาไทย 2553 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป.สฎ2 สุราษฎร์ธานี
19 นางสาวน้ำฝน  ณ นุวงศ์ การศึกษาปฐมวัย 2552 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป.สฎ2 สุราษฏร์ธานี 2553
20 นางสาวนิตยา  พรหมจิตร ภาษาไทย 2552 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม ระนอง
               
 [1] [2] [3] [4]
 มีทั้งหมด 66 คน / แสดงหน้านี้ 20 คน