คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  เป้าหมาย  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  โครงสร้างองค์กร  
  โครงสร้างการบริหาร  
  คณะผู้บริหาร  
  บุคลากร  
  จำนวนอาจารย์  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  อาจารย์ประจำหลักสูตร  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นตารางการใช้ห้องเรียน  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
 
     
 
  edu-learning v.1.5.6  
  edu-learning v.2.2.1  
 
     
     
ปฏิทิน  
 
ปฏิทินกิจกรรม  
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2558  
 
 
  PMQA  
 
ระบบบริหารจัดการ PMQA  
ข้อมูลงานวิจัย  
 
 
  บริการอื่นๆ  
 
เครือข่ายการเรียนรู้  
โหวดอัตลักษณ์  
ห้องปฏิบัติการคอมพ์  
 
 
ข่าวสาร :
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
วิดีทัศน์กิจกรรม
สารครุศาสตร์  
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 5 คน
MenuT

ข่าว | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | เอกสารฝ่ายวิชาการ | เอกสารฝ่ายฝึกประสบการณ์ | เอกสารทั้งหมด | ประกันคุณภาพ | วิจัย | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | EDU-Learning | E-Book | Facebook | Site Map |


ข้อมูลพื้นฐาน
  • ประวัติความเป็นมา
  • ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์
  • เป้าหมาย
  • พันธกิจ
  • โครงสร้างการบริหาร
  • โครงสร้างองค์กร
  • คณะผู้บริหาร
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะครุศาสตร์

      คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานวิชาการเก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจนกล่าวได้ว่ามีมาแต่ครั้งเริ่มก่อตั้งสถาบันแห่งนี้เมื่อวันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2500 มีฐานะเป็น  “โรงเรียนฝึกหัดครู”  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  และเมื่อได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยครู”  บทบาทการผลิตกำลังคนยังคงอยู่ในสาขาเดิม  คือ สาขาวิชาการศึกษา เพียงแต่ขยายเวลาการผลิตออกไปเป็น 4 ปีการศึกษา ตามข้อบังคับของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) เท่านั้น   ครูอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในวิชาการศึกษาหรือวิชาครูโดยตรง   สังกัดอยู่ในหน่วยงานที่เรียกว่า  “หมวดวิชาการศึกษา”  ตลอดมา
      คณะครุศาสตร์เริ่มปรากฏรูปร่างเป็นองค์กร “คณะ” อย่างชัดเจนเมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช  2518 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทำให้ครูอาจารย์ที่เคยสังกัดอยู่ในหมวดวิชาการศึกษาทุกคน ได้เปลี่ยนมาสังกัดคณะครุศาสตร์  (ซึ่งในประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูเรียกว่า  “คณะวิชาครุศาสตร์”  ประกอบด้วย 5 ภาควิชา
      เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เมื่อปีพุทธศักราช 2527 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูอีกครั้ง ในวันที่ 12 มีนาคม 2530 ในประกาศฉบับหลังนี้ได้กำหนดให้คณะวิชาครุศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ภาควิชา (รวมโรงเรียนสาธิตเข้าไว้ด้วย)
      เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพุทธศักราช 2538 ประกาศใช้ “คณะวิชาครุศาสตร์” จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะครุศาสตร์” เปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารคณะจากหัวหน้าคณะเป็น “คณบดี” และกำหนดให้ส่วนราชการภายในประกอบด้วย 8 ภาควิชา 1 สำนัก  5 ฝ่าย  1 โรงเรียน  และ 1 โครงการ
      เดือนพฤษภาคม 2540  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงการบริหารแบบภาควิชาเป็นแบบ “โปรแกรมวิชา” และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้คณะครุศาสตร์มีส่วนราชการแบ่งเป็น 2 หน่วย  คือ
      1.  สำนักงานเลขานุการ
      2.  โรงเรียนสาธิต

      วันที่  15  มิถุนายน 2547  สถาบันราชภัฏได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดให้คณะครุศาสตร์เป็นส่วนราชการหลักของมหาวิทยาลัย   มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิจัย  บริการวิชาการแก่สังคม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการ  กำหนดภาระหน้าที่  มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ  ในคณะวิชาตามพระราชบัญญัติ

      ตั้งแต่  พ.ศ. 2518 ถึงปัจจุบัน คณะครุศาสตร์มีผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาและคณบดี 13 คน  คือ
1.  นางส่งศรี   ชมภูวงศ์ (2519 – 2523)
2.  นายไพศาล   นิ่มสุวรรณ (2523 – 2525)
3.  นายชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ (2525 – 2528)
4.  นายเวศ   ศรีละมุล (2528 – 2534)
5.  นายชิต  ปุริโสดม (2534 – 2536)
6.  นายสุรพล  เรืองรอง (2536 – 2543)
7.  นายณรงค์  อุ้ยนอง       (2543 – 2545)
8.  นายไพศาล  นิ่มสุวรรณ (2545 – 2546)
9.  นางเกษร  รองเดช (2546 – 2547)
10. นายสุรพล  เรืองรอง (2547 – 2548)
11.  นายวีระยุทธ  ชาตะกาญจน์ (2548 – 2552)
12.  นางสาวอภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล (2552 – 2556)
13.  นายถนอม เลขาพันธ์ (2556 – ปัจจุบัน)
[ปรับปรุงปี พ.ศ. 2557]
ปรัชญา
บูรณาการภูมิปัญญา   เพิ่มคุณค่าความเป็นครู[ปรับปรุงปี พ.ศ. 2557]
by Faculty of Education
วิสัยทัศ
 

      "ภายในปี 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนาครูครูมืออาชีพในภาคใต้สู่สากล"


[ปรับปรุงปี พ.ศ. 2557]

 
by Faculty of Education
เป้าหมายหลัก

ค่านิยมหลักองค์กร

EDU คือ จิตวิญญาณชาวครุศาสตร์
E= Ethic หมายถึง การทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
D= Development หมายถึง การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสังคม
U= Understanding หมายถึง ความเข้าใจตน เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจสถานการณ์ เข้าใจสังคม

สมรรถนะหลัก

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์
2. มุ่งทำงานเป็นทีม
3. มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่
4. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (เอตะทัคคะ)
5. มุ่งบริการที่ดี


[ปรับปรุงปี พ.ศ. 2557]
พันธกิจ
มีพันธกิจในการจัดการศึกษาสาขาการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิต พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาครูมืออาชีพสู่สากล
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาสู่สากล
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น
4. สืบสาน ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการพันธกิจสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้


[ปรับปรุงปี พ.ศ. 2557]
โครงสร้างการบริหาร

by Faculty of Education: [ปรับปรุงปี พ.ศ. 2557]
โครงสร้างองค์กร

by Faculty of Education
บุคลากร
คณาจารย์และบุคลากร
 
 
 
    

ผศ.ถนอม เลขาพันธ์

 
 
 
     
 
 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าสำนักงาน
งานแผนงานและงบประมาณ
     
งานบริหารงานบุคคล
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์
     
 
 
 
งานอาคารสถานที่
 
 
 
 
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
     
งานวิจัยและพัฒนานวัฒกรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการ
     
   
 
 
 
 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
งานพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
     
งานสวัสดิการและเเนะเเนวนักศึกษา
 
 
 
 

บุคลากรสายสนับสนุน

     
     
     
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา


1.  พัฒนาบัณฑิตให้เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะ
2.  สืบสานปณิธานความเป็นเลิศด้านวิชาชีพครู เพื่อเป็นกลไก การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
3.  ยกระดับมาตรฐาน คุณภาพด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สู่ความเป็นเลิศด้านภูมิปัญญาของภูมิภาค
4.  พัฒนาคุณภาพ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า
5.  บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่เสริมสร้างการเรียนรู้และการแก้ปัญหาแก่ชุมชน
6.  บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่ยึดระบบประกันคุณภาพ
หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสุขในการดำเนินชีวิต
8.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการดำเนินการตามภารกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ด้านการพัฒนาบุคลากร
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านวิชาการและการพัฒนาบัณฑิต
4. ด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ด้านบริหารจัดการ

[ปรับปรุงปี พ.ศ. 2557]
 
by Faculty of Education
Coppy Right

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทรภายใน 9857
Tel: 075-809-857 Fax: 075-809-858
Copyright 2007 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.

ผู้พัฒนาระบบ