ผู้วิจัย ผศ.นิตยารัตน์ คงนาลึก
  วิจัยเรื่อง ทักษะและเจตคติต่อการวิจัยของนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะผสมผสานการประเมินตนเองด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้
  รายละเอียด/บทคัดย่อ รายวิชา 1042107 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นรายวิชาหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพครู ซึ่งวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้และทักษะ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูในอนาคต วิชาหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จึงเป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาในสาขาการศึกษาทุกคนจำเป็นต้องเรียนให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักการในการวัดและประเมินผลการศึกษา มีทักษะในการสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ สามารถออกแบบเครื่องมือวัดพฤติกรรมของผู้เรียนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างถูกต้องยุติธรรม
  วิจัยปี 2554
  คำนำ/สารบัญ research/fileresearch/0_030712_090959.pdf
  วิจัยบทที่ 1
  วิจัยบทที่ 2
  วิจัยบทที่ 3
  วิจัยบทที่ 4
  วิจัยบทที่ 5
  บรรณานุกรม