หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

Bachelor of Education Program in Social Studies
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หน้าเนื้อหาหลัก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

connect
กมลทิพย์

อ.กมลทิพย์ ธรรมกีระติ

แก้วใจ

ดร.แก้วใจ สุวรรณเวช

ปุรเชษฐ

อ.ปุรเชษฐ บุญยัง

มานะ

ผศ.มานะ ขุนวีช่วย

รัตนา

อ.รัตนา ไกรนรา

อลิสา

อ.อลิสา ตลึงผลข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญา

ปัญญาดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตครูสังคมศึกษา ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางสังคมและการสอนสังคมศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพครู

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความสามารถ และคุณสมบัติดังนี้
1. มีความรู้ มีทักษะและเทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอที่จะเป็นครูสังคมศึกษาได้เป็นอย่างดี และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
2. มีความสามารถในการพัฒนาวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านการศึกษาและสังคมศาสตร์ สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
3. มีความเป็นพลเมืองที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และรู้คุณค่า อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูสังคมศึกษาในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
2. นักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์
3. นักวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop