คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  เป้าหมาย  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  โครงสร้างองค์กร  
  โครงสร้างการบริหาร  
  คณะผู้บริหาร  
  บุคลากร  
  จำนวนอาจารย์  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  อาจารย์ประจำหลักสูตร  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นตารางการใช้ห้องเรียน  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
 
     
 
  edu-learning v.1.5.6  
  edu-learning v.2.2.1  
 
     
     
ปฏิทิน  
 
ปฏิทินกิจกรรม  
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2558  
 
 
  PMQA  
 
ระบบบริหารจัดการ PMQA  
ข้อมูลงานวิจัย  
 
 
  บริการอื่นๆ  
 
เครือข่ายการเรียนรู้  
โหวดอัตลักษณ์  
ห้องปฏิบัติการคอมพ์  
 
 
ข่าวสาร :
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
วิดีทัศน์กิจกรรม
สารครุศาสตร์  
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 1 คน
MenuT

ข่าว | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ | เอกสารฝ่ายวิชาการ | เอกสารฝ่ายฝึกประสบการณ์ | เอกสารฝ่ายโสตทัศนศึกษา | เอกสารทั้งหมด | ประกันคุณภาพ | วิจัย | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | EDU-Learning | E-Book | Facebook | Site Map |


หน้าหลัก

อัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ :

“บัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ”


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร นวลขาว นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560   [2018-06-25] [63]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในการประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์    [2018-02-02] [385]
ข่าวทั้งหมด  
  ภาพกิจกรรมล่าสุด
Untitled Document  คนเก่งคนดีศรีครุศาสตร์
ข่าวคนเก่งคนดีศรีครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร นวลขาว นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560   [2018-06-25] [63]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในการประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์    [2018-02-02] [385]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑามาศ มหาภาพ นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอผลงานวิจัย   [2016-02-24] [1091]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจารุวรรณ เลื่อนแก้ว และ นางสาวโสธญา ไหมสี นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ได้รับรางวัลระดับดี จากการนำเสนอผลงานวิจัย   [2016-02-24] [425]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญาณัท สุขจันทร์ และนางสาววิภารัตน์ คงแก้ว นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ   [2016-02-24] [890]
ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ฤทธิ์ พงษ์สระพัง ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน   [2016-02-18] [1441]
ข่าวทั้งหมด  
 
E-Learning
   
 
 
 
Untitled Document
   คณะครุศาสตร์ รับประกันคุณภาพการศึกษา โดยการได้คะเเนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556 ระดับดีมาก 4.29
แนะนำผู้บริหาร
สายตรงถึงผู้บริหาร
 
 
แนะนำคณาจารย์
Untitled Document คณะครุศาสตร์
ผศ.สืบพงค์  จินดาพล
 
เข้าสู่ระบบ :
 

นักศึกษา 

 
 

บุคลากร 

 
  ผู้ดูเเลระบบ   
 

 
 
Untitled Document
 
รายงานประจำปี
คณะครุศาสตร์
 รายงานประจำปี 2555
 รายงานประจำปี 2553
 รายงานประจำปี 2554
 รายงานประจำปี 2552
รายงานทั้งหมด
 
Untitled Document
มหาชัยสาร
เว็บบล็อก
บัณฑิตวิทยาลัย
สาธิต
ฐานข้อมูล thailis
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานอุดมศึกษา
ครุสภา
ทีวีครู
วิชาการดอดคอม
ครูบ้านนอก

Coppy Right

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
Tel: 075-392-238 Fax: 075-392-239
Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.

ผู้พัฒนาระบบ