คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 1 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


ข้อมูลพื้นฐาน
  • ประวัติความเป็นมา
  • ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์
  • เป้าหมาย
  • พันธกิจ
  • โครงสร้างการบริหาร
  • โครงสร้างองค์กร
  • คณะผู้บริหาร
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะครุศาสตร์

วีดีทัศน์ แนะนำคณะครุศาสตร์

      คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานวิชาการเก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจนกล่าวได้ว่ามีมาแต่ครั้งเริ่มก่อตั้งสถาบันแห่งนี้เมื่อวันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2500 มีฐานะเป็น  “โรงเรียนฝึกหัดครู”  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  และเมื่อได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยครู”  บทบาทการผลิตกำลังคนยังคงอยู่ในสาขาเดิม  คือ สาขาวิชาการศึกษา เพียงแต่ขยายเวลาการผลิตออกไปเป็น 4 ปีการศึกษา ตามข้อบังคับของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) เท่านั้น   ครูอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในวิชาการศึกษาหรือวิชาครูโดยตรง   สังกัดอยู่ในหน่วยงานที่เรียกว่า  “หมวดวิชาการศึกษา”  ตลอดมา
      คณะครุศาสตร์เริ่มปรากฏรูปร่างเป็นองค์กร “คณะ” อย่างชัดเจนเมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช  2518 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทำให้ครูอาจารย์ที่เคยสังกัดอยู่ในหมวดวิชาการศึกษาทุกคน ได้เปลี่ยนมาสังกัดคณะครุศาสตร์  (ซึ่งในประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูเรียกว่า  “คณะวิชาครุศาสตร์”  ประกอบด้วย 5 ภาควิชา
      เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เมื่อปีพุทธศักราช 2527 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูอีกครั้ง ในวันที่ 12 มีนาคม 2530 ในประกาศฉบับหลังนี้ได้กำหนดให้คณะวิชาครุศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ภาควิชา (รวมโรงเรียนสาธิตเข้าไว้ด้วย)
      เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพุทธศักราช 2538 ประกาศใช้ “คณะวิชาครุศาสตร์” จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะครุศาสตร์” เปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารคณะจากหัวหน้าคณะเป็น “คณบดี” และกำหนดให้ส่วนราชการภายในประกอบด้วย 8 ภาควิชา 1 สำนัก  5 ฝ่าย  1 โรงเรียน  และ 1 โครงการ
      เดือนพฤษภาคม 2540  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงการบริหารแบบภาควิชาเป็นแบบ “โปรแกรมวิชา” และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้คณะครุศาสตร์มีส่วนราชการแบ่งเป็น 2 หน่วย  คือ
      1.  สำนักงานเลขานุการ
      2.  โรงเรียนสาธิต

      วันที่  15  มิถุนายน 2547  สถาบันราชภัฏได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดให้คณะครุศาสตร์เป็นส่วนราชการหลักของมหาวิทยาลัย   มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิจัย  บริการวิชาการแก่สังคม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการ  กำหนดภาระหน้าที่  มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ  ในคณะวิชาตามพระราชบัญญัติ

      ตั้งแต่  พ.ศ. 2518 ถึงปัจจุบัน คณะครุศาสตร์มีผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาและคณบดี 14 คน  คือ
1.  อาจารย์ส่งศรี   ชมภูวงศ์ (ญ) (2519 – 2523)
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล   นิ่มสุวรรณ (ช) (2523 – 2525)
3.  ดร.ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ (ช) (2525 – 2528)
4.  อาจารย์เวศ   ศรีละมุล (ช) (2528 – 2534)
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิต  ปุริโสดม (ช) (2534 – 2536)
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล  เรืองรอง (ช) (2536 – 2543)
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารยณรงค์  อุ้ยนอง  (ช) (2543 – 2545)
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  นิ่มสุวรรณ (ช) (2545 – 2546)
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  รองเดช (ญ) (2546 – 2547)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล  เรืองรอง (ช) (2547 – 2548)
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์ (ช) (2548 – 2552)
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล (ญ) (2552 – 2556)
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม เลขาพันธ์ (ช) (2556 – 2560)
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม เลขาพันธ์ (ช) (2560 – 2564)
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง (ช) (2564 – ปัจจุบัน)
[ปรับปรุงปี พ.ศ. 2564]
ปรัชญา
ท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน   ด้วยครูดีและมีคุณภาพ[ปรับปรุงปี พ.ศ. 2564]
by Faculty of Education
วิสัยทัศ
 

      "เป็นสถาบันต้นแบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ มุ่งเน้นภาษา ไอที วิจัย และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในโลก Digital และ New Normal เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในศตวรรษที่ 21"


[ปรับปรุงปี พ.ศ. 2564]

 
by Faculty of Education
เป้าหมายหลัก

ค่านิยมหลักองค์กร

EDU คือ จิตวิญญาณชาวครุศาสตร์
E= Ethic หมายถึง การทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
D= Development หมายถึง การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสังคม
U= Understanding หมายถึง ความเข้าใจตน เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจสถานการณ์ เข้าใจสังคม

สมรรถนะหลัก

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์
2. มุ่งทำงานเป็นทีม
3. มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่
4. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (เอตะทัคคะ)
5. มุ่งบริการที่ดี


[ปรับปรุงปี พ.ศ. 2561]
พันธกิจ
มีพันธกิจในการจัดการศึกษาสาขาการศึกษาดังนี้
1. ผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสากล สามาถแข่งขันได้ระดับชาติและนานาชาติ
2. พัฒนาคณาจารย์ และนักศึกษาครูให้มีความสามารถในการใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศ
3. พัฒนาหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สอดคล้องกับยุค Digital และ New Normal
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้สำหรับการผลิตและพัฒนาคนในทุกช่วงวัย
6. บริหารจัดการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ


ประเด็นยุทธศาสตร์: Strategic Issue

1. การพัฒนาท้องถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์: Strategies

1. วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม โดยสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของคณะ
2. บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น
4. พัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ และเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้
5. จัดตั้งศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริการวิชาการและการพัฒนาครูในท้องถิ่นแบบครบวงจร
6. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตบัณฑิตครูให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศด้วย School Integrated Learning (SIL) และแพลตฟอร์มเครือข่ายการเรียนรู้
7. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพระราชดำริ
9. บูรณาการความร่วมมือภายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
10. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและ คุณลักษณะ 4 ประการ 1) ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานทำ มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
11. พัฒนาระบบและกลไกการผลิตและพัฒนาครูโดยการสร้าง Partnership ในระดับชาติและนานาชาติ
12. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอน และสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
13. สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู
14. ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Digital New Normal เพื่อรองรับสถานการณ์และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
15. เร่งพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการใช้ภาษา ไอที วิจัย และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู
16. พัฒนาบัณฑิตให้สามารถเข้าสู่วิชาชีพและได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
17. พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติอัจฉริยะ (Digital Classroom) เพื่อการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและเข้าสู่วิชาชีพ ได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
18. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศดิจิทัลเพื่อให้สามารถสนับสนุนคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตและพัฒนาครู
19. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล เพื่อพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 ทุกช่วงวัย
20. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
21. พัฒนาบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
22. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น
23. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ทุกสาขาวิชาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
24. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นที่ยอมรับด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
25. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตและการพัฒนาครู
26. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถสนับสนุนและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


[ปรับปรุงปี พ.ศ. 2564]
โครงสร้างการบริหาร

by Faculty of Education: [ปรับปรุงปี พ.ศ. 2557]
โครงสร้างองค์กร ดาวน์โหลดโครงสร้างองค์กร >>
[ปรับปรุงปี พ.ศ. 2564]
by Faculty of Education
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
 
 
 
    

ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง

 
คณบดีคณะครุศาสตร์
 
 
   
 
 
 

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่าย วางแผน และวิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
     
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยคณบดี

 
     
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
     
     
     
 
 
 
     
 
 
 
     
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
     
 
 
 
 

บุคลากรสายสนับสนุน

     
     
     
     
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา


1.  พัฒนาบัณฑิตให้เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะ
2.  สืบสานปณิธานความเป็นเลิศด้านวิชาชีพครู เพื่อเป็นกลไก การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
3.  ยกระดับมาตรฐาน คุณภาพด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สู่ความเป็นเลิศด้านภูมิปัญญาของภูมิภาค
4.  พัฒนาคุณภาพ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า
5.  บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่เสริมสร้างการเรียนรู้และการแก้ปัญหาแก่ชุมชน
6.  บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่ยึดระบบประกันคุณภาพ
หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสุขในการดำเนินชีวิต
8.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการดำเนินการตามภารกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ด้านการพัฒนาบุคลากร
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านวิชาการและการพัฒนาบัณฑิต
4. ด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ด้านบริหารจัดการ

[ปรับปรุงปี พ.ศ. 2557]
 
by Faculty of Education
Coppy Right
line facebook youtube ContactUs

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
E-mail: edu.nstru@hotmail.com
Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


ผู้พัฒนาระบบ

sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop