คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 4 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


คณะครุศาสตร์

วีดีทัศน์ แนะนำคณะครุศาสตร์

      คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานวิชาการเก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจนกล่าวได้ว่ามีมาแต่ครั้งเริ่มก่อตั้งสถาบันแห่งนี้เมื่อวันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2500 มีฐานะเป็น  “โรงเรียนฝึกหัดครู”  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  และเมื่อได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยครู”  บทบาทการผลิตกำลังคนยังคงอยู่ในสาขาเดิม  คือ สาขาวิชาการศึกษา เพียงแต่ขยายเวลาการผลิตออกไปเป็น 4 ปีการศึกษา ตามข้อบังคับของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) เท่านั้น   ครูอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในวิชาการศึกษาหรือวิชาครูโดยตรง   สังกัดอยู่ในหน่วยงานที่เรียกว่า  “หมวดวิชาการศึกษา”  ตลอดมา
      คณะครุศาสตร์เริ่มปรากฏรูปร่างเป็นองค์กร “คณะ” อย่างชัดเจนเมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช  2518 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทำให้ครูอาจารย์ที่เคยสังกัดอยู่ในหมวดวิชาการศึกษาทุกคน ได้เปลี่ยนมาสังกัดคณะครุศาสตร์  (ซึ่งในประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูเรียกว่า  “คณะวิชาครุศาสตร์”  ประกอบด้วย 5 ภาควิชา
      เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เมื่อปีพุทธศักราช 2527 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูอีกครั้ง ในวันที่ 12 มีนาคม 2530 ในประกาศฉบับหลังนี้ได้กำหนดให้คณะวิชาครุศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ภาควิชา (รวมโรงเรียนสาธิตเข้าไว้ด้วย)
      เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพุทธศักราช 2538 ประกาศใช้ “คณะวิชาครุศาสตร์” จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะครุศาสตร์” เปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารคณะจากหัวหน้าคณะเป็น “คณบดี” และกำหนดให้ส่วนราชการภายในประกอบด้วย 8 ภาควิชา 1 สำนัก  5 ฝ่าย  1 โรงเรียน  และ 1 โครงการ
      เดือนพฤษภาคม 2540  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงการบริหารแบบภาควิชาเป็นแบบ “โปรแกรมวิชา” และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้คณะครุศาสตร์มีส่วนราชการแบ่งเป็น 2 หน่วย  คือ
      1.  สำนักงานเลขานุการ
      2.  โรงเรียนสาธิต

      วันที่  15  มิถุนายน 2547  สถาบันราชภัฏได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดให้คณะครุศาสตร์เป็นส่วนราชการหลักของมหาวิทยาลัย   มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิจัย  บริการวิชาการแก่สังคม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการ  กำหนดภาระหน้าที่  มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ  ในคณะวิชาตามพระราชบัญญัติ

      ตั้งแต่  พ.ศ. 2518 ถึงปัจจุบัน คณะครุศาสตร์มีผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาและคณบดี 14 คน  คือ
1.  อาจารย์ส่งศรี   ชมภูวงศ์ (ญ) (2519 – 2523)
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล   นิ่มสุวรรณ (ช) (2523 – 2525)
3.  ดร.ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ (ช) (2525 – 2528)
4.  อาจารย์เวศ   ศรีละมุล (ช) (2528 – 2534)
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิต  ปุริโสดม (ช) (2534 – 2536)
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล  เรืองรอง (ช) (2536 – 2543)
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารยณรงค์  อุ้ยนอง  (ช) (2543 – 2545)
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  นิ่มสุวรรณ (ช) (2545 – 2546)
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  รองเดช (ญ) (2546 – 2547)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล  เรืองรอง (ช) (2547 – 2548)
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์ (ช) (2548 – 2552)
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล (ญ) (2552 – 2556)
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม เลขาพันธ์ (ช) (2556 – 2560)
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม เลขาพันธ์ (ช) (2560 – 2564)
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง (ช) (2564 – ปัจจุบัน)
[ปรับปรุงปี พ.ศ. 2564]
Coppy Right
line facebook youtube ContactUs

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
E-mail: edu.nstru@hotmail.com
Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


ผู้พัฒนาระบบ

sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop