คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 5 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


Untitled Document

ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการ

ปีปัจจุบัน | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

::>> ลิงค์แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ / วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) ร้อยละ
อาจารย์ - 43.5 19 62.5 72.26
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 10 12 22 25.43
รองศาสตราจารย์ - - 2 2 2.31
ศาสตราจารย์ - - - - -
รวมจำนวน (คน) - 53.5 33 86.5 100.00


จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

จำแนกตามประเภทบุคลากร / วุฒิการศึกษา

ประเภทบุคลากร ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) ร้อยละ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - 7 12 19 21.96
พนักงานมหาวิทยาลัย - 35 15 50 57.80
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) - 4 4 8 9.25
อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง - 7.5 2 9.5 10.98
รวมจำนวน (คน) - 53.5 33 86.5 100.00


จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

จำแนกตามประเภทบุคลากร / ตำแหน่งทางวิชาการ

ประเภทบุคลากร อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) ร้อยละ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 9 9 1 - 19 21.96
พนักงานมหาวิทยาลัย 42 8 - - 50 57.80
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 2 5 1 - 8 9.25
อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง 9.5 - - - 9.5 10.98
รวมจำนวน (คน) 62.5 22 2 - 86.5 100.00


จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

จำแนกตามประเภท / วุฒิการศึกษา

ประเภทบุคลากร ตํ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) ร้อยละ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - - 1 - 1 7.14
ลูกจ้างประจำ - - - - - -
พนักงานราชการ - - - - - -
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) - - - - - -
พนักงานมหาวิทยาลัย - 4 4 - 8 57.14
ลูกจ้างชั่วคราว - 5 - - 5 35.72
รวมจำนวน (คน) - 9 5 - 14 100.00จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ / ตามวุฒิ ปีการศึกษา 2562
ตำแหน่ง ป.เอก ป.โท ป.ตรี กำลังศึกษาต่อ รวม ร้อยละ
อาจารย์ 18 39 - - 57 73.08
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 8 - - 19 24.36
รองศาสตราอาจารย์ 2 - - - 2 2.56
ศาสตราอาจารย์ - - - - - -
รวม 31 47 - - 78 100

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร / ตามวุฒิ ปีการศึกษา 2562
ประเภทบุคลากร ป.เอก ป.โท ป.ตรี กำลังศึกษาต่อ รวม ร้อยละ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 14 7 - - 21 76.92
พนักงานมหาวิทยาลัย 14 34 - - 48 61.54
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 2 3 - - 5 6.41
พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา - 1 - - 1 1.28
อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง 1 2 - - 3 3.85
รวม 31 47 - - 78 100

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร / ตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562
ประเภทบุคลากร อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม ร้อยละ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 11 9 1 - 21 76.92
พนักงานมหาวิทยาลัย 41 7 - - 48 61.54
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 1 3 1 - 5 6.41
พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา 1 - - - 1 1.28
อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง 3 - - - 3 3.85
รวม 57 19 2 - 78 100จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิ ปีการศึกษา 2561
ตำแหน่ง ป.เอก ป.โท ป.ตรี กำลังศึกษาต่อ รวม จำนวนที่ปฏิบัติงานจริง
ข้าราชการ 16 12 - - 28 28
พนักงานมหาวิทยาลัย 11 39 - (1) 50 49
อาจารย์สัญญาจ้าง 1 3 - - 4 4
อาจารย์ 60 ปี ขึ้นไป 1 1 - - 2 2
รวม 29 55 - (1) 84 83


บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561
ตำแหน่ง ศ. รศ. ผศ. อ. รวม
ข้าราชการ - 2 12 14 28
พนักงานมหาวิทยาลัย - - 7 43 50
อาจารย์สัญญาจ้าง - - - 4 4
อาจารย์ 60 ปี ขึ้นไป - - 1 1 2
รวม - 2 20 62 84


บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561
คุณวุฒิ อ. ผศ. รศ. ศ. รวม
ป.เอก 17 10 2 - 29
ป.โท 45 10 - - 55
ป.ตรี - - - - -
รวม 62 20 2 0 84


บุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561
ตำแหน่ง สำเร็จการศีกษา จำนวน
ข้าราชการ ปริญญาโท 1
พนักงานราชการ ปริญญาตรี 1
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท 4
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 3
ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี 4
รวม   13
จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิ ปีการศึกษา 2560
ตำแหน่ง ป.เอก ป.โท ป.ตรี กำลังศึกษาต่อ รวม จำนวนที่ปฏิบัติงานจริง
ข้าราชการ 16.5 13 - - 29.5 29.5
พนักงานมหาวิทยาลัย 10 35 - 4 45 41
อาจารย์สัญญาจ้าง - 5 - - 5 5
อาจารย์ 60 ปี ขึ้นไป 3 4 1 - 8 8
รวม 29.5 57 1 4 87.5 83.5


บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560
ตำแหน่ง ศ. รศ. ผศ. อ. รวม
ข้าราชการ - 1 13.5 15 29.5
พนักงานมหาวิทยาลัย - - 2 43 45
อาจารย์สัญญาจ้าง - - - 5 5
อาจารย์ 60 ปี ขึ้นไป - 2 2 4 8
รวม - 3 17.5 67 87.5


บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560
คุณวุฒิ อ. ผศ. รศ. ศ. รวม
ป.เอก 19 8.5 2 0 29.5
ป.โท 48 8 1 0 57
ป.ตรี 0 1 0 0 1
รวม 67 17.5 3 0 87.5


บุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2560
ตำแหน่ง สำเร็จการศีกษา จำนวน
ข้าราชการ ปริญญาโท 1
พนักงานราชการ ปริญญาตรี 1
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท 3
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 3
ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี 4
รวม   12
จำนวนอาจารย์จำแนกตามวุฒิ ปีการศึกษา 2559
ตำแหน่ง ป.เอก ป.โท ป.ตรี กำลังศึกษาต่อ รวม จำนวนที่ปฏิบัติงานจริง
ข้าราชการ 17.5 14 - - 31.5 31.5
พนักงานมหาวิทยาลัย 8 31 - 4 43 39
อาจารย์สัญญาจ้าง 1 6 - - 7 7
อาจารย์ 60 ปี ขึ้นไป 3 3 1 - 7 7
รวม 29.5 54 1 4 88.5 84.5


จำนวนอาจารย์จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559
ตำแหน่ง ศ. รศ. ผศ. อ. รวม
ข้าราชการ - 1 14.5 16 31.5
พนักงานมหาวิทยาลัย -   1 42 43
อาจารย์สัญญาจ้าง - - - 7 7
อาจารย์สัญญาจ้าง - 2 2 3 7
รวม - 3 17.5 68 88.5

Coppy Right
line facebook youtube ContactUs

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
E-mail: edu.nstru@hotmail.com
Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


ผู้พัฒนาระบบ

sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop