คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 4 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


Untitled Document

 

อัตลักษณ์/สัญลักษณ์ประจำคณะ

  อัตลักษณ์
  : บัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ
   
  เอกลักษณ์
  : คณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เน้นบริการวิชาการ สืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   
  สีประจำคณะ
  : สีฟ้า-ขาว
   
 

ดอกไม้ประจำคณะ

  : ดอกกล้วยไม้


ค่านิยมหลักองค์กร :

EDU คือ จิตวิญญาณชาวครุศาสตร์

E= Ethic หมายถึง การทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

D= Development หมายถึง การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสังคม

U= Understanding หมายถึง ความเข้าใจตน เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจสถานการณ์ เข้าใจสังคม


สมรรถนะหลัก :

1. การมีแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

2. การบริการที่ดี (Service Mind)

3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม (Integrity)

5. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)


วัฒนธรรมองค์กร :

1. Participation: การดำเนินงานทุกอย่างเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2. Team working: มีการทำงานเป็นทีม เช่น การวิจัยทีม จัดทำเอกสารการสอน เอกสารคำสอน ตำรา หรือหนังสือเป็นทีม การให้การบริการเป็นทีม เป็นต้น

3. Self Management: ให้การยอมรับในความรู้ ความสามารถและศักยภาพของผู้ร่วมงาน หรือบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้ ส่งผลให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. Local Importance: ทำงานในเรื่องที่มีความสำคัญต่อชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อเสริมสร้างการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน

5. National Excellence: สร้างกระบวนงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกลไกการส่งเสริม สนับสนุนอย่างมีคุณภาพในระดับสากล โดยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเทียบกันได้กับองค์การในระดับชาติ และนานาชาติ

6. Global Visibility: ทำให้ผลงานด้านการผลิตและพัฒนาครู เช่น กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติโลโก้ :

 
[ปรับปรุงปี พ.ศ. 2564]
Coppy Right
line facebook youtube ContactUs

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
E-mail: edu.nstru@hotmail.com
Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


ผู้พัฒนาระบบ

sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop