คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 3 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


เว็บคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กิจกรรมทั้งหมด | กิจกรรมทั่วไป | กิจกรรมพัฒนานักศึกษา | กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | กิจกรรมประกันคุณภาพ

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

คณะครุศาสตร์
  มีข่าวกิจกรรมทั้งหมด 540 รายการ
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1  การประชุมบุคลากร พิธีทำบุญคณะครุศาสตร์ และส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 2021-12-29
2  การประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตรวิชาการครั้งที่ 12 : การศึกษาฐานสมรรถนะในยุค New Normal 2021-12-26
3  การประชุมเตรียมความพร้อมงานครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 12 2021-12-23
4  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้นักศึกษาคณะคร 2021-12-22
5  อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้การสอนแบบ Home-Based Learning (HBL) สำหรับครูผู้สอนระด 2021-12-20
6  โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 2021-12-18
7  โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนเครือข่ายเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการ และการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเ 2021-12-18
8  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน Coding และ การใช้ Platform สำหรับการจัดการเรียนการสอน" 2021-12-18
9  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้การสอนแบบ Home - Based Learning (HBL)” 2021-11-26
10  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการวิจัยคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/64 2021-11-17
11  โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อบรมหัวข้อ “การทำงานผ่านระบบออนไลน์” 2021-11-10
12  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2564 2021-11-04
13  กิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19 2021-11-03
14  โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อบรมหัวข้อเรื่อง 2021-11-03
15  การประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานบริการวิชาการ (พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น) 2021-10-26
16  โครงการบูรณาการองค์ความรู้ เรื่อง "พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย" 2021-10-21
17  การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 2021-10-20
18  โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (โครงการที่ 13) 2021-10-19
19  สรุปโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ 2021-10-15
20  การประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริม สืบสานตามพระราโชบายด้านการศึกษาและแนวทางพระราชด 2021-10-15
21  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการวิจัยคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/25 2021-10-14
22  การประชุมคณะทำงาน SSR คณะครุศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับขับเคลื่อนภารกิจของคณะรับการ 2021-10-11
23  การประชุมจัดทำคำของบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2021-10-08
24  พิธีแสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ข้าราชการและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 2021-09-29
25  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการ โดยมีนายสกล จันทรัก 2021-09-17
26  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายด้านตามพันธกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-09-15
27  การประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 2021-09-10
28  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการสร้างแบบสำรวจและแบบทดสอบออนไลน์” สำหรับครูกลุ่มโรงเรีย 2021-09-12
29  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำวิจัยเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ” วิทยากรโดย : รองศาสตราจารย์ 2021-09-08
30  การประชุมสรุปข้อมูลและวางแผนการเตรียมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร 2021-09-02
 
 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
 มีทั้งหมด 540 รายการ / แสดงหน้านี้ 30 รายการ
Coppy Right
line facebook youtube ContactUs

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
E-mail: edu.nstru@hotmail.com
Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


ผู้พัฒนาระบบ

sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop