คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 5 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารทั้งหมด | คำสั่งมหาวิทยาลัย | คำสั่งคณะ | แบบฟอร์มต่างๆ | SAR ประจำปี | SSR ประจำปี | คู่มือประกันคุณภาพ | รายงานประจำปี | เอกสารการประชุม | งบประมาณประจำปี | แผนปฏิบัติราชการประจำปี | ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร | ฝ่ายโสตทัศนศึกษา | เอกสารอื่นๆ | ค้นหาเอกสาร คณะครุศาสตร์
 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

  มีเอกสารทั้งหมด 313 ฉบับ
ลำดับ เอกสารเรื่อง
1 แบบฟอร์มวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง     [2021-12-27]:[87]
2 ตารางการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2564     [2021-12-13]:[94]
3 ปฏิทินการจัดกิจกรรมประจำเดือน ธ้นวาคม ปี พ.ศ. 2564     [2021-12-13]:[92]
4 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     [2021-12-03]:[108]
5 ช่องทางการติดต่อ ลิงค์ไลน์และเฟสบุ๊คหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     [2021-11-26]:[82]
6 การประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564     [2021-11-25]:[79]
7 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564     [2021-11-25]:[119]
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบริหารและสนับสนุนการเรียนรู้     [2021-10-28]:[74]
9 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     [2021-10-27]:[92]
10 คำสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่องคณะกรรมการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการวิจัยคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     [2021-10-11]:[157]
11 คำสั่งคณะครุศาสตร์ แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์     [2021-09-21]:[197]
12 ปฏิทินการประชุมและจัดกิจกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2564     [2021-09-15]:[282]
13 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขานาฏศิลป์ (หลักสูตร 4 ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)     [2021-09-01]:[81]
14 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)     [2021-09-01]:[61]
15 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)     [2021-09-01]:[59]
16 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)     [2021-09-01]:[76]
17 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)     [2021-09-01]:[76]
18 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)     [2021-09-01]:[95]
19 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)     [2021-08-28]:[54]
20 การเปิดให้ใช้งานโปรแกรมซูม Zoom     [2021-08-18]:[113]
21 จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2563 [ข้อมูลเดือน มีนาคม 2564]     [2021-08-04]:[117]
22 มคอ.4 วิชาฝึกปฏิบัติงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 1/2564     [2021-08-03]:[199]
23 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)     [2021-07-20]:[83]
24 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)     [2021-07-19]:[86]
25 มคอ.3 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา     [2021-07-16]:[67]
26 แนวทางการทำ มอค.3     [2021-07-16]:[68]
27 ตารางเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2564     [2021-07-16]:[80]
28 ตารางสอนของอาจารย์คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 1/2564     [2021-07-16]:[77]
29 ตารางสอนรวม ปีการศึกษา 1/2564     [2021-07-16]:[71]
30 คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์     [2021-07-12]:[88]
31 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)      [2021-07-12]:[88]
32 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)     [2021-07-12]:[107]
33 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)     [2021-07-12]:[109]
34 มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี) (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)     [2021-07-12]:[97]
35 สมรรถนะวิชาชีพครู     [2021-07-12]:[106]
36 รายชื่อประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 64 คณะครุศาสตร์     [2021-07-12]:[292]
37 โครงสร้างองค์กร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     [2021-07-12]:[127]
38 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     [2021-07-12]:[136]
39 แนวปฏิบัติการให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์ (Google Classroom)     [2021-07-6]:[103]
40 สมุดบันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่1/2564     [2021-06-10]:[339]
 

 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 มีทั้งหมด 313 ฉบับ / แสดงหน้านี้ 40 ฉบับ
Coppy Right
line facebook youtube ContactUs

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
E-mail: edu.nstru@hotmail.com
Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


ผู้พัฒนาระบบ

sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop