คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 3 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด | ข่าวทั่วไป | ข่าวพัฒนานักศึกษา | ข่าวฝ่ายฝึกประสบการณ์ | ข่าวประกวดราคา | ข่าวคนเก่งคนดีศรีครุศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์
  มีข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 390 ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1 ขอเชิญคณาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมการขับเคลื่อนการจัดทำวารสารวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำระบบวารสารวิชา 2021-12-27
2 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุน 2021-12-23
3 ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ร่วมประชุมบุคลากร พิธีทำบุญคณะครุศาสตร์ และงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 2021-12-21
4 กำหนดการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 12 : การศึกษาฐานสมรรถนะในยุค New Normal ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-12-21
5 กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-3 2021-12-21
6 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรไพลิน หนูสีแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาพลศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 2021-12-21
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 จำนวน 5 รายการ 2021-12-17
8 ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2021-12-12
9 คณะครุศาสตร์ ขอเลื่อนแจ้งผลการพิจารณาบทความ เพื่อร่วมประชุมครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 12 การศึกษาฐานสมรรถนะในยุค New normal 2021-12-11
10 ขอเชิญฟังการบรรยาย การประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 12 เรื่อง 2021-12-22
11 ประกาศผลรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-12-1
12 ขอแสดง​ความยินดีกับนายธนพล​ คงนวลใย​ ที่ผลงานได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการ​ 1st CrC academy​ International 2021-11-19
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อชุดเครื่องกราดภาพแบบป้อนกระดาษ (แสกนเนอร์แบบป้อนกระดาษ) จำนวน 1 เครื่อง และกล้องดิจิตอลพร้อมเลนส์แบบเ 2021-11-18
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน 18 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 13 เครื่อง 2021-11-18
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ 2021-11-15
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM Education จำนวน 1 ชุด 2021-11-10
17 ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมครุศาสตร์วิชาการ 2021-12-10
18 โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อบรมหัวข้อ "การทำงานผ่านระบบออนไลน์" 2021-11-02
19 ขอแสดงความยินดีกับ นายธนโชติ เพรชสังฆาต นายสุริยา ชวดชุม และนายนวกิจ ปานรอด 2021-11-1
20 ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ในสถานการ์ covid -19 2021-11-1
21 คำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการทำงานที่บ้าน (Work Form Home)เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) 2021-10-29
22 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โครงการบูรณาการองค์ความรู้ เรื่อง "พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย" 2021-10-20
23 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิต ไชยธาดา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2021-10-19
24 ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการบูรณาการองค์ความรู้ เรื่อง "พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย" 2021-10-15
25 ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 2021-10-15
26 ขอเชิญบุคลากรคณะครุศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 2021-10-15
27 กำหนดการกิจกรรมเรียนรู้งานวิชาการโรงเรียนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (นศ.รหัส 61) 2021-10-9
28 คำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการทำงานที่บ้าน (Work Form Home)เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) 2021-9--0
29 ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม เลขาพันธ์ อาจารย์ชญานิษฐ์ ธรรมธิษฐานและคุณอุไร ภูธรภักดี เนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ 2021-09-27
30 ขอแสดงความยินดีกับ​ นายณัฐพงศ์​ บุญชากร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเด็ก เเละเยาวชนดีเด่น​จังหวัดตรัง 2021-09-24
 

 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
 มีทั้งหมด 390 รายการ / แสดงหน้านี้ 30 รายการ
Coppy Right
line facebook youtube ContactUs

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
E-mail: edu.nstru@hotmail.com
Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


ผู้พัฒนาระบบ

song lyrics