ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมครุศาสตร์วิชาการ

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมครุศาสตร์วิชาการ ปี 2564 ในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ และรับฟังบรรยายจาก ศ. ดร. บังอร เสรีรัตน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

⭐️⭐️กลุ่มสาขาที่เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ⭐️⭐️
เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอใน 3 กลุ่มหัวข้อ ในรูปแบบการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
- การศึกษา
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

⭐️⭐️แผนและปฏิทินการจัดโครงการ⭐️⭐️
- ประกาศรับผลงาน (Full Paper) 8-30 พฤศจิกายน 2564
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 1-9 ธันวาคม 2564
- แจ้งผลการพิจารณาบทความ 15 ธันวาคม 2564
- ส่งบทความฉบับแก้ไข (Full Paper) 11-20 ธันวาคม 2564
- จัดทำรูปเล่ม (บทคัดย่อ) 22-24 ธันวาคม 2564
- วันนำเสนอผลงาน 25-26 ธันวาคม 2564
- ส่งเอกสารปรับแก้หลังนำเสนอ 15 มกราคม 2565

👍👍จะมีการคัดเลือกผลงานนำเสนอเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ลงในวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ TCI1 และวารสารวิชชา TCI2👍👍

☎️☎️ ติดต่อสอบถาม ☎️☎️
- ดร.กตัญญุตา บางโท 091-0579080
- อ.อรดา โอภาสรัตนากร 089-7304384

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://academic-edu.nstru.ac.th/

  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง http://academic-edu.nstru.ac.th/
  แฟ้มข้อมูลข่าว news/filenews/1_111221_013739.pdf


 
ผู้ประกาศ : สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล : อรดา
วันที่ประกาศ : 2021-12-10
สถิติการเข้าชม : 473 ครั้ง