ประวัติส่วนตัว
  ชื่อ - สกุล   นางสุชีรา พูลสิน
  ตำเเหน่งทางราชการ   ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุนวิชาการ
  ตำเเหน่งทางการบริหาร   หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน    01 เม.ย. 2526
  ห้องพัก   สำนักงานคณะครุศาตร์ ชั้น 1
  สังกัด/คณะ    ครุศาสตร์
  ประวัติการศึกษา
  สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  คุณวุฒิ / สาขาวิชา   ค.ม. / การบริหารการศึกษา
  เมื่อปี พ.ศ.   0