ประวัติส่วนตัว
  ชื่อ - สกุล   นายสุริยะ วิฤทธิ์
  ตำเเหน่งทางราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
  ตำเเหน่งทางการบริหาร   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน    05 มี.ค. 2555
  ห้องพัก   สำนักงานคณะครุศาตร์ ชั้น 1
  สังกัด/คณะ    ครุศาสตร์
  ประวัติการศึกษา
  สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก   ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  คุณวุฒิ / สาขาวิชา   วท.บ. / เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  เมื่อปี พ.ศ.   2548