ประวัติส่วนตัว
  ชื่อ - สกุล   ผศ.นิตยารัตน์ คงนาลึก
  ตำเเหน่งทางราชการ   ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ
  ตำเเหน่งทางการบริหาร   -
  ห้องพัก   
  สังกัดคณะ    ครุศาสตร์
  ประจำสาขาวิชา    เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
  ประวัติการศึกษา
  สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  คุณวุฒิ / สาขาวิชา   ศษ.ม. / วิจัยและประเมินผลการศึกษา
  เมื่อปี พ.ศ.   2539