ประวัติส่วนตัว
  ชื่อ - สกุล   ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง
  ตำเเหน่งทางราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  ตำเเหน่งทางการบริหาร   
  ห้องพัก   สำนักงานคณะครุศาสตร์
  สังกัดคณะ    ครุศาสตร์
  ประจำสาขาวิชา   
  ประวัติการศึกษา
  สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก   มหาวิทยาลัยบูรพา
  คุณวุฒิ / สาขาวิชา   กศ.ด. / การบริหารการศึกษา
  เมื่อปี พ.ศ.   2551