ประวัติส่วนตัว
  ชื่อ - สกุล   อ.วัยวุฒ อินทวงศ์
  ตำเเหน่งทางราชการ   ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ
  ตำเเหน่งทางการบริหาร   -
  ห้องพัก   
  สังกัดคณะ    ครุศาสตร์
  ประจำสาขาวิชา    คณิตศาสตร์
  ประวัติการศึกษา
  สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก   มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คุณวุฒิ / สาขาวิชา   ศษ.ม. / หลักสูตรและการนิเทศ
  เมื่อปี พ.ศ.   2540