ประวัติส่วนตัว
  ชื่อ - สกุล   อ.อรดา โอภาสรัตนากร
  ตำเเหน่งทางราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  ตำเเหน่งทางการบริหาร   -
  ห้องพัก   
  สังกัดคณะ    ครุศาสตร์
  ประจำสาขาวิชา    ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการศึกษา
  สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  คุณวุฒิ / สาขาวิชา   ศศ.ม. / ภาษาศาสตร์ประยุกต์
  เมื่อปี พ.ศ.   2548