Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก
หลักสูตร
รายวิชา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรม

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document    ไม่มีข่าวใหม่ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสาร Untitled Document
ดาวน์โหลดเอกสาร
 สูตรตัดเกรดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1/2559 (ขั้นสังเกตการสอน)    [2016-09-20]:[192]
 แบบประเมินสรุปผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2559    [2016-09-01]:[246]
 แบบฟอร์มกรอกอีเมล์สำหรับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    [2016-08-22]:[209]
 แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดผลงานเด่นครูฝึกสอน ปีการศึกษา 1/2559    [2016-08-22]:[273]
 มคอ.4 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 1/2559    [2016-08-05]:[198]
 มคอ.4 การสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2559    [2016-08-05]:[126]
เอกสารทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
โครงการสัมมนาและเสริมศักยภาพครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [2016-10-29]:[24]
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2/2559 (ชั้นปีที่ 5) [2016-10-15]:[76]
โครงการสัมมนานักศึกษาหลังปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 1/2559 [2016-09-17]:[46]
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชพครูในสถานศึกษา 1 (ขั้นศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถา [2016-06-13]:[128]
โครงการปฐมนิเทศและค่ายครูมืออาชีพสําหรับนักศึกษาก่อนออก ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 [2016-04-26]:[181]
การเสวนาผู้ใช้บัณฑิต-ศิษย์เก่า [2016-03-02]:[197]
กิจกรรมทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสาร Untitled Document
ปฏิทินกิจกรรม
 หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2/2555    [2555-12-11]
 ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ภาคการศึกษาที่ 2/2555    [2555-05-02]
เอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสาร Untitled Document
ตารางการนิเทศ
 ตารางนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2/2555    [2555-11-28]
 ตารางนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 1/2555    [2555-11-27]
เอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสาร Untitled Document
แบบฟอร์มต่างๆ
 ระบบของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Hierarchy Chart : Visio)     [2556-09-22]
 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู Work Flow (text)    [2556-02-05]
 รวบรวมคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ (text)    [2556-01-18]
 แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ER Diagram (text)    [2556-01-16]
เอกสารทั้งหมด
     
Coppy Right

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทรภายใน 9857
Tel: 075-809-857 Fax: 075-809-858
Copyright 2014 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.