Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก
หลักสูตร
รายวิชา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรม

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร Untitled Document
ดาวน์โหลดเอกสาร
 สูตรตัดเกรดปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 (ปี 5)    [2016-02-05]:[31]
 แบบประเมินครั้งที่ 4 สำหรับโรงเรียนและอาจารย์นิเทศก์ เพื่อประเมินนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษาที่ 2/2558    [2016-01-27]:[57]
 แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดผลงานเด่นครูฝึกสอน ปีการศึกษา 2/2558 (PDF)    [2016-01-12]:[47]
 แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดผลงานเด่นครูฝึกสอน ปีการศึกษา 2/2558 (Word)    [2016-01-12]:[61]
 มคอ. 4 รายวิชา การทดลองปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (ทดลองสอน)    [2016-01-12]:[29]
 แบบฟอร์มสูตรตัดเกรดขั้นศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 1/2558    [2015-12-09]:[59]
เอกสารทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 (ขั้นทดลองสอน) [2015-12-03]:[206]
การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2/2558 [2015-10-17]:[111]
โครงการสัมมนานักศึกษาหลังปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 และ 2 ปีการศึกษา 1/2558 [2015-09-19]:[98]
กิจกรรมโครงการอบรมนวัตกรรมการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย [2015-08-13]:[134]
โครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 1/ 2558 ( ขั้นเต็มรูป) นักศ [2015-07-05]:[161]
โครงการสัมมนานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ขั้นศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถา [2015-06-15]:[151]
กิจกรรมทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสาร Untitled Document
ปฏิทินกิจกรรม
 หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2/2555    [2555-12-11]
 ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ภาคการศึกษาที่ 2/2555    [2555-05-02]
เอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสาร Untitled Document
ตารางการนิเทศ
 ตารางนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2/2555    [2555-11-28]
 ตารางนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 1/2555    [2555-11-27]
เอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสาร Untitled Document
แบบฟอร์มต่างๆ
 ระบบของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Hierarchy Chart : Visio)     [2556-09-22]
 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู Work Flow (text)    [2556-02-05]
 รวบรวมคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ (text)    [2556-01-18]
 แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ER Diagram (text)    [2556-01-16]
เอกสารทั้งหมด
     
Coppy Right

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทรภายใน 9857
Tel: 075-809-857 Fax: 075-809-858
Copyright 2014 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.