คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 6 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


พันธกิจ
มีพันธกิจในการจัดการศึกษาสาขาการศึกษาดังนี้
1. ผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสากล สามาถแข่งขันได้ระดับชาติและนานาชาติ
2. พัฒนาคณาจารย์ และนักศึกษาครูให้มีความสามารถในการใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศ
3. พัฒนาหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สอดคล้องกับยุค Digital และ New Normal
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้สำหรับการผลิตและพัฒนาคนในทุกช่วงวัย
6. บริหารจัดการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ


ประเด็นยุทธศาสตร์: Strategic Issue

1. การพัฒนาท้องถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์: Strategies

1. วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม โดยสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของคณะ
2. บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น
4. พัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ และเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้
5. จัดตั้งศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริการวิชาการและการพัฒนาครูในท้องถิ่นแบบครบวงจร
6. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตบัณฑิตครูให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศด้วย School Integrated Learning (SIL) และแพลตฟอร์มเครือข่ายการเรียนรู้
7. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพระราชดำริ
9. บูรณาการความร่วมมือภายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
10. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและ คุณลักษณะ 4 ประการ 1) ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานทำ มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
11. พัฒนาระบบและกลไกการผลิตและพัฒนาครูโดยการสร้าง Partnership ในระดับชาติและนานาชาติ
12. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอน และสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
13. สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู
14. ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Digital New Normal เพื่อรองรับสถานการณ์และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
15. เร่งพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการใช้ภาษา ไอที วิจัย และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู
16. พัฒนาบัณฑิตให้สามารถเข้าสู่วิชาชีพและได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
17. พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติอัจฉริยะ (Digital Classroom) เพื่อการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและเข้าสู่วิชาชีพ ได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
18. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศดิจิทัลเพื่อให้สามารถสนับสนุนคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตและพัฒนาครู
19. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล เพื่อพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 ทุกช่วงวัย
20. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
21. พัฒนาบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
22. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น
23. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ทุกสาขาวิชาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
24. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นที่ยอมรับด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
25. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตและการพัฒนาครู
26. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถสนับสนุนและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


[ปรับปรุงปี พ.ศ. 2564]
Coppy Right
line facebook youtube ContactUs

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
E-mail: edu.nstru@hotmail.com
Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


ผู้พัฒนาระบบ

sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop