คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 1 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


เว็บคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กิจกรรมทั้งหมด | กิจกรรมทั่วไป | กิจกรรมพัฒนานักศึกษา | กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | กิจกรรมประกันคุณภาพ

กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม

คณะครุศาสตร์
  มีข่าวกิจกรรมทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้การสอนแบบ Home - Based Learning (HBL)” 2021-11-26
2  สรุปโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ 2021-10-15
3  การประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริม สืบสานตามพระราโชบายด้านการศึกษาและแนวทางพระราชด 2021-10-15
4  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการสร้างแบบสำรวจและแบบทดสอบออนไลน์” สำหรับครูกลุ่มโรงเรีย 2021-09-12
5  การประชุมสรุปข้อมูลและวางแผนการเตรียมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร 2021-09-02
6  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COV 2021-08-29
7  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COV 2021-08-28
8  ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม กลุ่มโรงเ 2021-08-04
9  กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ 2021-07-11
10  กิจกรรมอบรมการเขียน มคอ. 3 2021-07-10
11  โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัล จัดขึ้นโดยสาขาเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการ 2021-03-05
12  ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม กลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2021-03-03
13  การประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ "การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะตามแนวทางการบูร 2020-10-20
14  การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการพัฒนาครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2020-09-19
15  การประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ 2020-08-26
16  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเครือข่ายสถาบันผลิตค 2020-07-30
17  โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 2020-02-11
18  การประชุมตัวแทน สทศ. เพื่อรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ o-net 2020-01-29
19  กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2563 2020-01-11
20  คณะครุศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์และถอดบทเรียน 2019-09-23
21  การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรีย 2019-09-19
22  โครงการจัดแสดงผลงานที่ปฏิบัติดีเด่น (Best Practice) โรงเรียนเครือข่าย ในโครงการ Chevron Enjoy Scien 2019-08-31
23  งานครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 11 สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2019-07-26
24  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดแสดงผลงานที่มีแนวปฏิบัติดีเด่น (Best Practice) โรงเรียนเค 2019-07-06
25  ประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2562 2019-07-02
26  ประชุมคณะกรรมการโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต 2019-07-02
27  ประชุมคณะกรรมการโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ครั้งที่ 2/2562 2019-06-26
28  โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 2019-02-13
29  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 2019-01-12
30  เวทีเสวนา ฤาการผลิตครูจะย้อยคืนสู่อดีต 2019-01-09
 
 [1] [2] [3]
 มีทั้งหมด 75 รายการ / แสดงหน้านี้ 30 รายการ
Coppy Right
line facebook youtube ContactUs

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
E-mail: edu.nstru@hotmail.com
Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


ผู้พัฒนาระบบ

sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop